Kontraktvillkor för tomt till redskapsbod

(Lägenhetsarrende)


 § 1 Ändamål
Utarrenderingen sker för att möjliggöra uppställning av båtredskapsbod. Marken får enbart användas för detta ändamål

§ 2 Arrendetid
Upplåtelsen gäller för en tid av ett år räknat från tillträdesdagen. Om skriftlig uppsägning ej sker senast före den första december före den löpande arrendetidens slut förlängs avtalet med ett år på enahanda villkor.

§ 3 Avgift
Arrendeavgiften fastställes på årsmöte eller höstmöte varje år. Arrendeavgiften skall erläggas i förskott på tillträdesdagen och därefter varje år senast den dag som angivits som betalningsdag på faktura. Gällande arredeavgift 350 kr/år.

§ 4 Uthyrning i andra hand
Utan Motala Båtklubb Tegelvikens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta.

§ 5 Arrende-ställets skick
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därpå finns av egendom i vårdat skick. Motala båtklubb Tegelviken ska godkänna den byggnad/bod som placeras på arrendestället. Byggnaden ska vara rödmålad. Det är absolut förbjudet att förvara eldfarligt material och oljor i, utanför eller på byggnad. Sedan föregående stycke omnämnd byggnad placerats på arrendestället har arrendator inte rätt att utan Motala Båtklubb Tegelvikens skriftliga medgivande utföra ny- till- eller ombyggnad.

§ 6 Avträdes-ersättning
Arrendatorn har ej rätt till avträdesersättning eller annan ersättning/kompensation vid arrendets upphörande. Betalning för byggnad på arrendestället får ej överstiga 3.000 kronor

§ 7 Ansvar
Motala Båtklubb Tegelviken fritages från allt ansvar av vad slag det vara må för på arrendestället uppställd byggnader, egendom aktiviteter. För den händelse arrendatorn ej fullgör sina förpliktelser i enlighet med  vad i avtalet sägs, är Motala Båtklubb berättigad, att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller att på arrendatorns bekostnad vidtaga de åtgärder, som Motala Båtklubb Tegelviken kan finna påkallade på grund av det inträffade.

§ 8 Krav för innehav av tomt för red-skapsbod
För innehav av redskapsbodstomt krävs att båtplats och båt innehas av förhyraren.


Ladda ner PDF >>

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap