Kontraktvillkor för tomt till redskapsbod

(Lägenhetsarrende)

 § 1 Ändamål
Utarrenderingen sker för att möjliggöra uppställning av båtredskapsbod. Marken får enbart användas för detta ändamål.
Plats ansökes om och tilldelas enligt Båtklubbens kölista. Om arrendatorn ej har uppfört byggnad inom två (2) år fr o m kontraktets tecknande anses kontraktet som uppsagt. Arrendatorn har ej rätt att överlåta eller hyra ut platsen eller boden i andra hand.

§ 2 Arrendetid
Upplåtelsen gäller för kalenderår räknat från tillträdesdagen. Om skriftlig uppsägning ej sker senast före den första december före den löpande arrendetidens slut förlängs avtalet med ett år på enahanda villkor.

§ 3 Avgift
Arrendeavgiften fastställs på årsmöte eller höstmöte varje år. (Se "Avgifter"). Arrendeavgiften skall erläggas senast den dag som angivits som betalningsdag på faktura.

§ 4 Uthyrning i andra hand
Utan Motala Båtklubb Tegelvikens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta.

§ 5 Arrendeställets skick
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därpå finns av egendom i vårdat skick. Motala båtklubb Tegelviken ska godkänna den byggnad/bod som placeras på arrendestället. Byggnaden ska vara rödmålad och får ej överstiga 10 m2 (friggebod). Det är absolut förbjudet att förvara eldfarligt material och oljor i, utanför eller på byggnad. Sedan föregående stycke omnämnd byggnad placerats på arrendestället har arrendator inte rätt att utan Motala Båtklubb Tegelvikens skriftliga medgivande utföra ny- till- eller ombyggnad.

§ 6 Avträdesersättning
Arrendatorn har ej rätt till avträdesersättning eller annan ersättning/kompensation vid arrendets upphörande. Ersättning för befintlig bod på arrendestället regleras mellan frånträdande och tillträdande förhyrare. Om överenskommelse ej kan träffas skall frånträdande förhyrare bortforsla befintlig bod senast en månad efter tillträdet av den nya arrendatorn. Om boden inte bortforslas inom den tiden kommer den rivas på bekostnad av gamla arrendatorn.

§ 7 Ansvar
Motala Båtklubb Tegelviken fritages från allt ansvar av vad slag det vara må för på arrendestället uppställd byggnader, egendom aktiviteter. För den händelse arrendatorn ej fullgör sina förpliktelser i enlighet med vad i avtalet sägs, är Motala Båtklubb berättigad, att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller att på arrendatorns bekostnad vidta de åtgärder, som Motala Båtklubb Tegelviken kan finna påkallade på grund av det inträffade.

§ 8 Krav för innehav av tomt för redskapsbod
För innehav av redskapsbodstomt krävs att båtplats och båt innehas av förhyraren. Om båtplatsen sägs upp sägs även bodkontraktet upp automatiskt.

Redskapsbodskön hanteras av Båtplatsansvarig.

Ladda ner PDF >>
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap