Miljöinformation som gavs vid ÖBF:s ombudsträff 2012-10-18

Informationen handlade om nedanstående med tillhörande diskussioner och sidospår.

Länsstyrelsen i Östergötland kommer att ta beslut om de ändringar av fågelskyddsområdena i skärgården, som varit på remiss, under året. En ny kartbroschyr kommer att ges ut i början av nästa år. Det kommer även att ges ut en guide bok för Östgöta skärgården. Dessa kommer vi förhoppningsvis ha tillgängliga vid vårt årsmöte i mars 2012. Trots att de extra anslagsmedel, som under de senaste åren varit avsedda för LOVA-projekt med 50 % bidragsdel, inte längre kommer att delas ut, så kommer Länsstyrelsen i Östergötland att ge bidrag till projekt enligt LOVA, även under 2013 eftersom man fått friare regler för prioriteringar inom det normala anslaget. Ansökan ska officiellt vara inlämnad senast 30/11 2012, men inkomna ansökningar under december kommer också att behandlas. Tyvärr kommer det att finnas mindre med pengar och hårdare konkurrens om dessa.

Havs och Vattenmyndigheten har givit ut två rapporter som vägledning för komunernas tillsyn av fritidsbåtshamnar och vilka regler som bör tillämpas vid tvättning av båtbottnar vid torrsättning. Dessa kan laddas ned från myndighetens hemsida: www.havochvatten.se/ eller via länkarna nedan.

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9 >>

Båtbottentvättning av fritidsbåtar
Översyn av kommunernas varierande regler som rör fritidsbåtshamnar

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 >>

Båtbottentvättning av fritidsbåtar
Riktlinjer augusti 2012

Dessa rapporter är inga föreskrifter, men risken är att kommunerna kommer att besluta enligt dessa riktlinjer och skapa lokala föreskrifter.


Kreosot
Kemi har lämnat en rapport till EU: granskningsprogram så nu är åter kreosot godkänt som impregneringsmedel inom EU. I juli 2011 lämnade Europeiska kommissionen beskedet att kreosot kommer att tas upp på bilaga 1 och därmed bli möjligt att använda i ytterligare fem år från och med den 1 maj 2013. Idag får kreosot bara användas av yrkesmän med utbildning. För att kreosotimpregnerat trä ska få saluföras på andrahands-marknaden och återanvändas av privatpersoner krävs att träet impregnerats före den 31 december 2002. Om det kommer att bli möjligt att användas vid bryggbyggen och liknande är inte självklart. Tillstånd kommer att krävas för vattenverksamhet och kommunens miljöregler gäller och kan variera i olika kommuner.

Toautsläppsförbudet som träder i kraft 2014 för Östersjön söder om Öregrund kommenterades också och vilka konsekvenser det kan föra med sig.

För ÖBF/ Harald Mårtensson
ordf. och miljöansvarig

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap