Miljöplan för Motala Båtklubb Tegelviken

Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har därför upprättat denna miljöplan som gäller för alla som är medlemmar i MBK Tegelviken. För att minska vår miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt uthållig verksamhet har vi fokuserat på kemikalieanvändning, bränsle och avfallshantering. MBKT:s miljöplan syftar till att informera och därigenom öka miljömedvetenheten samt tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljöplanen ska vara ett dokument som kommer att förändras i takt med förändrade regler och lagstiftning samt anpassning till nya produkter på marknaden.

Miljöarbetet följs kontinuerligt genom egenkontrollen. Ansvarig miljösamordnare gör regelbundna uppföljningar som dokumenteras och rapporteras till styrelsen. På dagordningen för styrelsemöten finns en stående punkt för miljöfrågor. Båtbottenfärger innehåller ofta ämnen som är skadliga för såväl hälsan som miljön. Är du osäker på vilka ämnen som finns i just din båts bottenfärg, bör du tillämpa försiktighetsprincipen, vilket innebär att du skall vidta lämpliga åtgärder för att skydda din och andras hälsa och den 
omgivande miljön. I synnerhet om du planerar att skrapa, blästra eller slipa båtbotten.

Komplett miljöplan för MBK Tegelviken >>

Här kan du läsa om Transportstyrelsens krav och beslut >>

Ladda ner PDF med tips och råd om båtbottenslipning och giftfri båtbotten >>

Statens Geotekniska Institut. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. PDF >>

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap