Allmänna villkor båtplats Tegelviken

Båtplats
Avtal/ordningsföreskrifter benämns i skrivningen endast som avtal.
Båtplats får utnyttjas under tiden 1/4-31/10 varje år. Uppläggningsplatsen får utnyttjas under tiden 15/9-31/5. OBS! Om båt kvarligger efter detta datum, utan att särskild överenskommelse träffats, äger Motala Båtklubb Tegelviken rätt att utan ägarens hörande och på dennes risk och bekostnad låta bortforsla båten. Motala Båtklubb Tegelviken äger rätt att omfördela båtplatserna inom båthamnen så platserna bättre utnyttjas.

Båtplatsinnehavare som ej avser att utnyttja båtplats under förestående säsong måste anmäla detta senast sista sjösättnings-dagen för att båtplatsen skall få behållas. Anmäld tom båtplats, under max en säsong, disponeras av klubben som tillfällig ”Låneplats” mot full avgift. Ingen återbetalning av ordinarie bryggplatsavgift. Om båtplatsen inte används under 2 på varann följande år betraktas avtalet som uppsagt av båtplatsinnehavaren. Med att inte använda platsen menas att den registrerade båten inte varit förtöjd på platsen någon gång under perioden 1 juni till 31 augusti.

Uppläggningsplats ingår t.o.m. 31/5 påföljande år även om avtal ej har förlängts.

Avtal mellan Motala Båtklubb Tegelviken och båtägaren gäller kalenderår.

Avgift utgår enligt av Motala Båtklubb Tegelviken fastställd taxa. Avgiften fastställs på års- eller höstmöte. Avgift skall inbetalas till Motala Båtklubb Tegelviken enligt av Motala Båtklubb Tegelviken utsänd faktura.

Betald faktura inom föreskriven tid (lika med sista betalningsdag på faktura) bekräftar avtalet. Detta avtal ersätter tidigare avtal.

Uppsägning av avtal skall ske före första december.

Har faktura ej betalats inom föreskriven tid betraktas avtalet som ej godkänt av kunden och båtplatsen utlämnas till nästa intressent i Motala Båtklubb Tegelviken båtplatskö.

Motala Båtklubb Tegelviken äger rätt att uttaga ersättning för tjänster som upptagning, sjösättning, vinterförvaring etc. utöver hyresavgift. Vinter eller sommarplats på land gäller endast för båtar med båtplatsmärke. I undantagsfall, om plats finns, kan övrig upptagning ske efter ordinarie upptagning. Förfrågan om båtplats på land ska ske via mail till: info@mbktegelviken.se.

Föreskrifter det åligger båtägaren
Det åligger båtägaren att:

 1. Iakttaga skador på bryggor och andra missförhållanden som skall anmälas till Motala Båtklubb Tegelviken. Båtägare ansvarig för skador som uppstår i samband med påkörning av brygga eller felaktigt förtöjd båt.
 2. Tillse att förtöjningsändar och annan  materiel är i fullgott skick samt egna bockar och täckningsmateriel är av sådan beskaffenhet att de är prydliga vid begagnandet.
 3. Till representant för Motala Båtklubb Tegelviken omedelbart skriftligen anmäla varje ändring av båtinnehav; längd, bredd, djupgående, bostads- och postadress och telefon.
 4. Vid all trafikering inom hamnområdet iakttaga varsamhet och nedbringa farten så att skada ej uppstår på andra båtar.
 5. Omedelbart efter sjösättningen rengöra uppläggningsplatsen och lägga all materiel på vagn eller vagga på ett sådant sätt att vagnen kan flyttas. Om så ej skett före 31/5 städas platsen och nyttjaren betalar hela kostnaden.
 6. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast vidtaga åtgärder för båtens länsning eller upptagande, görs inte detta äger Motala Båtklubb Tegelviken rätt att utan ägarens hörande och på dennes risk och bekostnad låta bortforsla båten.

Det är förbjudet för båtägare
Båtägare förbjuds att:

 1. Ej utan Motala Båtklubb Tegelvikens medgivande överlåta, utlåna eller uthyra förhyrd båtplats. Är omständigheterna sådana att Motala Båtklubb Tegelviken finner skäl anta att båtplatsen överlåtits eller utlånats i andra hand, äger Motala Båtklubb Tegelviken genast rätt att återtaga den.
 2. Jolle, redskap eller annan materiel ej får förvaras på eller under brygga.
 3. Företaga förändringar, påbyggnad eller dylikt på Motala Båtklubb Tegelvikens bryggor eller anläggningar.
 4. Anlägga egna bryggor vid Motala Båtklubb Tegelvikens anläggning.
 5. På uppställningsplats eller i skjul upplagra annan materiel än för vilken utrymmen är avsedda.
 6. Själv manövrera elektriska spel eller kranar, ( de får endast skötas av godkänd person).

Ansvar
Motala Båtklubb Tegelviken fritar sig från allt ansvar, såväl för båtar förtöjda i hamnar eller upplagda på land samt för deras sjösättning och upptagning. Likaså för av båtägare tillhörig egendom, eller för skada eller annan olägenhet som kan drabba båtägare och andra som vistas inom hamnområdet.

För den händelse Motala Båtklubb Tegelviken skulle finna, att båtägare ej fullgör sina förpliktelser enligt ovanstående föreskrifter, äger Motala Båtklubb Tegelviken rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet eller att på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som Motala Båtklubb Tegelviken kan finna påkallade på grund av det inträffade.

Motala Båtklubb Tegelviken fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap