Sammanfattning byggplaner

Här kommer en sammanfattning på vad som hänt när det gäller byggplanerna på Motala Båtklubb Tegelvikens arrenderade område då alla inte har tillgång till MVT. Sammanställningen har upprättats av en av styrelsen utsedd arbetsgrupp angående byggplaner i Tegelviken.
Bakgrunden är att vårt arrendeavtal med kommunen är uppsagt till den 24 mars 2024. Anledningen till uppsägningen är att kommunen vill ändra detaljplanen för området och tillåta bostadsbyggnation inom vårt område. 

Följande har hänt: 

Första mötet med kommunen februari 2022 där vi fick presenterat en skiss på tänkt byggnation. Vi framförde då klubbens tveksamheter till planerna. Planerna presenteras av kommunens tjänstemän på vårt höstmöte oktober 2022. I december 2022 presenterades en reviderad skiss som är den senaste som vi fått vilken finns som bilaga. Vi skriver brev till kommunens styrelseordf, samhällsbyggnadsnämnden ordf, kommunfullmäktiges ordf, samt oppositionsrådet. Brevet resulterade i ett informationsmöte i februari 2023 initierat av S där M o S samt tjänstemän var representerade. Klubben framförde sina tveksamheter till byggnation. Planerna har lett till ett antal insändare i MVT som sedan har lett till kontakter med företrädare för politiska partier, vilket medförde att S o MP motsatte sig byggplanerna. Även SD o KD ställde sig tveksamma till planerna.

Tjänstemännen återremitterar ärendet till kommunstyrelsen då de inte anser sig komma vidare i ärendet.  Kommunstyrelsen beslutade att arbetet med detaljplanearbetet skulle fortsätta och bl.a. föreslogs båtuppställningsplats i Bråstorpsområdet. Här röstade S o MP emot fortsatt arbete med detaljplanen. M, C och L röstade för, så gjorde även SD och KD trots tveksamheter.

MVT tog kontakt med klubben för att höra våra synpunkter till byggplanerna. MVT skriver i juli en serie artiklar där man beskriver oenigheten i kommunstyrelsen och även att SD o KD röstade för fortsatt arbete med detaljplan trots sina tveksamheter kring byggnation. 

Konsekvenser: 

Om detaljplanen realiseras vad innebär detta för klubben? 

Klubbens framtid är osäker då arrendet är uppsagt.

Om byggnation tillåts så finns risken att boende klagar på störande verksamhet
skulle det kunna få till följd att klubben får lägga ner verksamheten.

Framtida expansion skulle omöjliggöras.

Ytan enligt skiss är uppdelad på två områden samt är ej tillräckligt stor vilket innebär
att vi saknar parkeringsmöjlighet under sommaren då våra båtvagnar måste placeras
på det vi idag använder som parkering. Hanteringen av i och uppläggning försvåras.
SE SKISS >>

Arbetsgruppen "Byggplaner Tegelviken".
Läs det senaste på klubbens facebook!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap